سئوالات متداول


در حال حاضر شریک تجاری بیمه ای پانیار، بیمه البرز مرکزی است. طبق قرارداد منعقد شده به عنوان شریک تجاری پانیار ، تعهد پرداخت خسارت را بر عهده دارد.